شارژ کارتریج samsung

 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-1610 / ML-1615 / ML-1620 / ML-1625 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-1610D2 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  80,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-1410 / ML-1500 / ML-1510 / ML-1510B / ML-1710 / ML-1710P / ML-1710D / ML-1740 / ML-1750 / ML-1755 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-1710D3 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-1010 / ML-1200 / ML-1210 / ML-1250 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-1210D3 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMUSUNG PRO X PRESS PRINTERS : SL-M3320 / SL-M3820 / SL-M4020 / M3370 / M3870 / M4070 / M3320ND / M3820DW / M4020ND / M3370FD / M3870FW / M4070FR ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D203L ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  75,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-6320F / SCX- 6220 / SCX-6520FN ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SCX-6320R2 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-4100 / SCX-4150 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SCX-4100D3 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  80,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-1630 / ML-1630W / SCX-4500 / SCX-4500W ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D1630A ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SF-560 / SF560P / SF-565P / SF-750 / SF-755 / SF-775P / SCX-4016 / SCX-4116 / SCX-4214 / SCX-4216 / SCX-4216F ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SCX-4216D3 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: Samsung ML-1660 , ML-1665,ML-1667 , SCX-3200 , SCX-3205 , SCX-3217 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D104S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-2545 / ML-2525 / ML-2525W / SCX-4600 / SCX-4623F / SF-650 / SF-65-P / 1910 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D105S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG MLT-D109S / SCX-4300 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D109S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  80,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMUSUNG SCX-4824FN / SCX-4828FN ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D209S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG XPRESS SL-M2625 / 2825 / 2826 /.M2675 / 2676 / 2875 / 2876 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D116L ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  60,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: Samsung ML-2010 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-2010D3 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  60,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-3405 / SCX-3405FW / SCX-3405W / SF-760 / ML-2160 / ML-2165 / ML-2165W / ML-2168 / ML-2164 / ML-2164W / SCX-3400 / SCX-3400F ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D101L ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-2250 / ML-2251N / ML-2251NP / ML-2251W / ML-2252 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-2250D5 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 5000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-4200 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SCX-D4200A ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-4521D3 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-2250D5 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  60,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-2950 / 2955 / SCX-4705 / 4726 / 4727 / 4728 / 4729 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D103S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-4551N / ML-4551NDR / ML-4551ND / ML-4050 / ML-4050N ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D4550B ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  150,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-6345N ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SCX-D6345A ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  130,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML 5100, 5100P, 515, 530, 531P ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SF-5100D3 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  95,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-2525 , ML-1915 , ML-2580N , SCX-4600 , SCX-4623F , SF-650P ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D105L ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  60,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-3051N / ML-3051ND ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D3050B ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 8000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  120,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-2250 / ML-2251N / ML-2251NP / ML-2251W / ML-2252 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-2550DA ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 5000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  90,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: پرینتر ML-3471 / پرینتر ML-3471ND ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D3470B ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 10000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  95,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-3405 / SCX-3405FW / SCX-3405W / SF-760 / ML-2160 / ML-2165 / ML-2165W / ML-2168 / ML-2164 / ML-2164W / SCX-3400 / SCX-3400F ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D101S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  تماس بگیرید
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: Samsung ML-D2850B ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D2850B ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  100,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG ML-4551N / ML-4551NDR / ML-4551ND / ML-4050 / ML-4050N ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-D4550A ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 10000 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  10,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG MLT-D108S / SCX-1640 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D108S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  60,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SCX-4650, 4655 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-D117S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2500 برگ A4جهت ثبت سفارش شارژ کارتریج تماس بگیرید

  60,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: Samsung ML 3560 , 3561N ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: ML-3560 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 12000 برگ A4

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG SF-560R / 565PR ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: SF-560 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 3000 برگ A4

  45,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ سازگار با دستگاه: CLP300 / CLX 2160 / CLX3160 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: CLP 300A ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 2000 برگ A4

  تماس بگیرید
  بیشتر
  ناموجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG CLP-325W / CLX3185FW / CLX-3185 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: CLT-K407S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1000 برگ A4

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: رنگی ✔ سازگار با دستگاه: SAMSUNG CLP-315 /CLP 310W / CLX-317FN / CLX-317FW ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: CLT-K409S ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1000 برگ A4

  70,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ✔ رنگ: مشکی ✔ سازگار با دستگاه: Samsung ML-1660, 1665, 1667, 1670, 1671, SCX-3200, 1675, 1676, 1677, 1665K, 1860, 1865, 1865, 1867, ML-1660K, 1865W, 3205, 3205W, 3207 ✔ تحویل 1 ساعته ✔ کد محصول: MLT-1043 ✔ شارژ سریع و فوری ✔ توان چاپ: 1500 برگ A4

  370,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

همان‌طور که بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای سلامت خود و اعضای خانواده، پزشکی را در کنارشان دارند، شما هم برایحفظ وضعیت مطلوبی که از دستگاه‌های پرینتر انتظار دارید، بهتر است مرکزی را به‌عنوان مشاوره همیشگی برای پرینترهای خود انتخاب کرده تا سلامت دستگاهتان را تضمین کنید.

نحوه شارژ کارتریج لیزری سامسونگ

برای دیدن نحوه شارژ کارتریج لیزری سامسونگ و اطمینان از درستی انجام کار، شما می‌توانید در دفتر اچ‌پی گالری، با کارشناسان ما همراه شوید، تا از نزدیک با تمام مراحل شارژ کارتریج پرینترهای سامسونگ آشنا شوید. در اچ پی گالری ، شارژ انواع کاتریج به صورت تخصصی و با در نظر گرفتن ویژگی‌های آن دستگاه انجام می‌شود. پرینترهای سامسونگ نیز، جزو دستگاه‌هایی است که در بین مردم دارای محبوبیت است، بنابراین کاربران زیادی هم دارد. اگر در رابطه با شارژ کارتریج آگاهی کافی ندارید، لطفا از شارژ کارتریج‌های لیزری و جوهرافشان دستگاه‌های پرینتر سامسونگ محل کار و منازلتان خودداری کنید. در ضمن، لازم است این موضوع را به شما یادآوری کنیم که برای شارژ کارتریج، باید در نظر داشته باشید. تعداد دفعات شارژ کارتریج لیزری، معمولا بین 3 الی 4 بار است و در صورتی که حد آن را رعایت نکنید، کارتریج شما آسیب می‌بیند. زمانی که کارتریج آسیب دیده باشد، قطعات پرینترتان هم خراب می‌شود، بنابراین بعد از سه تا چهار بار شارژ کارتریج، بهتر است به منظور حفظ سلامت دستگاه خود، برای خرید کارتریج samsung اقدام کنید.

این موضوع در رابطه با کارتریج‌های جوهرافشان، به این صورت است که دائم باید در حال استفاده باشند، البته در صورتی که استفاده زیادی از پرینتر جوهرافشان خود نمی‌کنید، بهتر است به میزان جوهر موجود در آن دقت کنید، زیرا اگر کارتریج جوهرافشان شما خشک شود، پرینتر را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، زمان پارامتر مهمی است که برای حفظ سلامت پرینتر و میزان استفاده باید به آن دقت کافی داشته باشید.

قیمت شارژ کارتریج لیزری سامسونگ

در مورد قیمت شارژ کارتریج لیزری سامسونگ، هزینه ثابتی در دست نیست، اما به صورت میانگین، از 35 هزار تومان شروع می‌شود و مابقی آن نیازمند بررسی میزان خرابی دستگاه و قطعات مورد نیاز آن است و همین موضوع ممکن است هزینه شارژ کارتریج را تغییر دهد. بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان با گرفتن یک مشاوره تلفنی، یا مطالعه مطالب موجود در وب‌سایت‌ها، به قیمت ثابتی از  تونر شارژ برای کارتریج‌های سامسونگ رسید.

آموزش شارژ کارتریج پرینترهای لیزری سامسونگ

راز آموزش شارژ کارتریج پرینترهای سامسونگ که نتیجه‌ای بدون نقص داشته باشد و پس از چند بار استفاده، در پرینتر شما مشکلی ایجاد نکند، در دست افرادی است که به صورت تخصصی به این امر می‌پردازند. در صورتی که گمان می‌کنید، با دیدن ویدیوهایی در راستای شارژ کارتریج، می‌توانید تبدیل به کسی شوید که دوره آموزش شارژ کارتریج پرینترهای لیزری سامسونگ را گذرانده و توان تعویض بدون نقص تونر و شارژ کارتریج را دارد. باید به شما بگویم که سخت در اشتباهید و بهتر است، اپراتوری را برای دستگاه‌های چاپگر منزل و محل کار در کنارتان داشته باشید. 

نماد اعتماد الکترونیکی

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

مشاوره رایگان و سفارش تلفنی 021-88851183