فیلم فیوزینگ

یکی از قطعات پرینترهای لیزری، فیلم فیوزینگ می باشد. این قطعه تونر موجود بر روی کاغذ را حرارت داده و باعث پخته شدن و حک شدن آن بر روی برگه می شود. برای پرینترهای مختلف، فیلم فیوزینگ مناسب آن پرینتر ساخته می شود. گاهی اوقات فیلم فیوزیگ پرینتر خراب شده و یا پاره می شود که در این صورت نیاز به تعویض آن می باشد. در این بخش انواع مختلف فیلم فیوزیگ برای پرینترهای مختلف موجود می باشد.

فیلم فیوزینگ 

( 29 محصول وجود دارد )
در صفحه