اشتراک گذاری پرینتر متصل به يك سيستم به سيستم هاي ديگر شبكه: 

ابتدا وارد Start شده و واژه Share را جستجو كنيد.

روي Manage advanced share setting كليك كرده تا وارد صفحه زير شويد.

چگونه پرينتر متصل به يك سيستم را به سيستم هاي ديگر شبكه نيز وصل كنيم؟

باید هر دو مورد 1 و 2 در سيستم سرور روي گزينه هاي Turn on network discovery و Turn on file and printer sharing قرار گرفته باشد.

مجددا به منوي Start رفته و عبارت Add را جستجو كرده و روي گزينه Add a printer كليك كنيد تا وارد صفحه زير شويد.

روي گزينه Add a network, wireless or Bluetooth printer كليك كرده تا وارد صفحه بعد شويد.

در صفحه بعد ويندوز به صورت پيش فرض پرينترهايي كه روي شبكه وجود دارد را نشان مي دهد كه در ابتدا نام پرينتر و در انتها نام سيستمي كه پرينتر مذكور روي آن Share شده است را نمایش مي دهد.

اگر نام پرينتر مورد نظر شما در فهرست نبود، روي گزينه The printer that I want isn't listed كليك كنيد.

روش هاي مختلفی براي پیدا کردن پرينتر و سيستم مورد نظر وجود دارد، اما راحت ترين كار، انجام جستجو با استفاده از نام سيستم است.

در اينجا شما به نام سيستمي كه پرينتر بر روي آن قرار دارد نياز داريد. براي پيدا كردن نام سيستم مورد نظر، در سيستم داراي پرينتر روي My Computer كليك راست كرده و وارد گزينه Properties شويد.

چگونه پرينتر متصل به يك سيستم را به سيستم هاي ديگر شبكه نيز وصل كنيم؟

عبارتي كه جلوي گزينه Computer name قرار گرفته است، همان نام مورد نياز ما است.

در گزينه Select a shared printer by name، روي گزينه Browse كليك كرده تا وارد صفحه نام سيستم هاي موجود در شبكه شويد.

در اينجا مي توانيد نام سيستم مورد نظر را از بين نام هاي موجود پيدا كنيد، اگر موارد زياد بود، مي توانيد از گزينه جستجو در بالاي صفحه كمك بگيريد.

در نهايت پس از پیدا کردن سيستم مورد نظر، وارد شبكه سيستم داراي پرينتر شده و روي گزينه داراي نام پرينتر كليك كنيد تا انتخاب شود.

سپس روي گزينه Next كليك كنيد تا پرينتر روي سيستم شما نصب شود. پس از پايان نصب شما مي توانيد پرينتر مورد نظر را در فهرست پرينترهاي سيستم خود پيدا كنيد.