تونر کپی

همه ی کارتریج های لیزری دارای 2 بخش اصلی تونرو درام هستند . گاهی این دو قسمت  در برخی از دستگاه ها در یک و کارتریج دربعضی دیگر بصورت جدا از هم یعنی هر کدام در یک کارتریج مورد استفاده قرار می گیرند .

تونر کپی 14 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها